top of page
Huurreglement grond gebonden woningen

1 - Algemeen

Volgens de wet moet iedere huurder de woning als een goed huisvader beheren. Dit betreft niet alleen de woning, maar ook zijn gedrag naar omwonenden en de omgeving. Wij zullen hierop toezien. Bij overtreding van het woonreglement gedraagt de huurder zich niet zoals een goed huurder betaamt.

 

2 - Geluidshinder

In de woning is het niet toegestaan om dusdanig geluid te produceren dat anderen hier hinder van ondervinden. U dient geluidshinder in uw woning zoveel mogelijk te beperken.
2.1 - Muziek is de meest voorkomende bron van geluidshinder tussen buren. Gebruik radio en televisie zo, dat uw medebewoners er geen last van ondervinden. Houdt bij een feest rekening met het late tijdstip en geluidsvolume. Denk bij de geluidsafstelling van uw installatie of het bespelen van een instrument aan uw buren en de geldende normen in de algemene politieverordening. Bij geluidsoverlast is de politie het eerste aanspreekpunt.

2.2 - Werkzaamheden zoals, timmeren, boren of andere activiteiten die voor veel lawaai kunnen zorgen, moeten tussen 08.00 en 20.00 uur worden uitgevoerd. Tevens dient u rekening te houden met zondagen en erkende feestdagen. Voordat u aan de slag gaat, informeer ook uw directe buren.

 

3 - De woning - de binnenruimten

3.1 - Vloeren

Wij wijzen u erop dat er leidingen voor de vloerverwarming in de vloer van de begane grond lopen. U kunt dus niet in de vloer boren of spijkeren. In de verdiepingsvloeren lopen ook leidingen voor elektriciteit. Met betrekking tot de binnendeuren van de woning dient u met uw keuze van vloerafwerking rekening te houden met een beschikbare hoogte van circa 2.0 cm ter plaatse van de deur.

3.2 - Wanden

Op sommige plaatsen in de wand zit leidingwerk. Voordat met gaat boren of spijkeren, moet men eerst controleren of op de betreffende plaats geen leidingwerk in de wand zit.

Het gebruik van verf met enige vorm van structuur is nadrukkelijk niet toegestaan. De wanden moeten bij het verlaten van de woonruimte behangklaar worden opgeleverd.

3.3 - Aluminium kozijnen

De woning is voorzien van aluminium kozijnen, wij wijzen erop dat u hierin niet mag boren, schroeven of spijkeren. Voor het aanbrengen van vitrage en dergelijke zijn speciale steunen verkrijgbaar.

3.4 - De keuken

Het aanrechtblad is niet bestand tegen hete voorwerpen, zoals hete pannen en dergelijke. De positie van de aansluitpunten voor elektriciteit, water en afzuigkap in de wanden en plafond zijn bepaald. Daarom kan en mag men niet afwijken van de vastgestelde opstelling.

 

 

3.5 - Afzuiging in keuken en andere ruimten

Het keukenblok is voorzien van een afzuigkap met motor, deze heeft een rechtstreekse afvoer naar buiten. De ventilatie van keuken, slaapkamers, badkamer en toiletruimten wordt geregeld met behulp van een CO2-meter. Deze meet de luchtkwaliteit en geeft een signaal af waarmee de ventilator wordt aangestuurd. Het is daarom niet toegestaan om de ventilatieopening in deze ruimten af te plakken of zelf te stellen.

3.6 - Sanitair en tegelwerk

De koud- en warmwaterkranen dient u zelf te onderhouden. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zullen tijdig door uzelf vernieuwd moeten worden. Het sanitair in de woning bestaat over het algemeen uit geglazuurd aardewerk. Vermijd contact met bijtende en etsende stoffen. Deze tasten het glazuur en het cement aan. Het schoonmaken en het verwijderen van de kalkaanslag dient regelmatig te gebeuren met hiervoor geschikte schoonmaakmiddelen.

3.7 - Schoonmaak binnenzijde woning

Het is van belang dat vloeren, deuren, ramen en kozijnen aan de binnenzijde regelmatig worden schoongemaakt. Gebruik hiervoor geschikte schoonmaakmiddelen.

3.8 - Wasdroger

De woningen zijn niet voorzien van een luchtafvoer aansluiting, er bestaat dus alleen de mogelijkheid om gebruik te maken van een condens droger. Er wordt geen toestemming verleend voor gevel-, raam- of dakdoorvoeren.

3.9 - Afvoerleidingen

Gebruikers dienen verstoppingen van gootsteen en leidingen zoveel mogelijk te voorkomen. Indien verstoppingen toch voorkomen, dan mogen geen chemische oplosmiddelen gebruikt worden. Kan men een verstopping niet zelf oplossen, neem dan contact op met de beheerder.

3.10 - Verwarming en warmwatervoorziening

iedere woning heeft een grondwarmtepomp (brine/water gesloten systeem) voor de verwarming op de begane grond en voor het warmwater. Op de eerste verdieping is de verwarming door elektrische radiatoren voorzien. Werkt de installatie niet naar behoren, waarschuw dan de beheerder. De betreffende telefoonnummers vindt u op de website. De bewoner is verantwoordelijk voor de kosten als gevolg van bevriezing van leidingen. In verband met mogelijke ontstaan van vocht raden wij u aan de CV altijd op minimaal 12 graden Celsius te laten staan.

3.11 - Coax en glasvezel aansluitingen

De woningen zijn aangesloten op het kabelsysteem Coax en glasvezel voor televisie en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de benodigde abonnementen en de aansluiting. Het verwijderen of demonteren van de aansluitdozen voor bijvoorbeeld behangwerkzaamheden is niet toegestaan.

3.12 - De woningen zijn voorzien van een videofoonsysteem met camera. Het spreek- en luistertoestel met beeldweergave dat in de woonkamer is geplaatst, is aangesloten op het spreek en luistertoestel met camera bij de voordeur buiten. Functioneert de installatie niet naar behoren, waarschuw dan de beheerder.

 

4 - De woning - de buitenzijde

4.1 - Schoonmaak

Het is van belang dat deuren, ramen, kozijnen en de bakken van de screens aan de buitenzijde regelmatig worden schoongemaakt. Gebruik hiervoor geschikte schoonmaakmiddelen, dit zijn middelen zonder schuurpoeders, zuren of andere agressieve chemische oplosmiddelen.

4.2 - Schotelantenne

Er mogen geen schotelantennes worden geplaatst.

4.3 - Airco

Voor koelsystemen waarbij gevel -, raam - , of dak doorvoeren noodzakelijk zijn, wordt geen toestemming verleend.

 

4.4 - Daken en balkon

U dient de buitenruimte die bij uw woning hoort netjes en schoon te houden. De hemelwatergoot moet men regelmatig schoonmaken en bladeren verwijderen.

4.5 - Screens en zonwering

Wilt u zelf screens of zonwering plaatsen, dan moet u schriftelijk toestemming vragen. Er worden namelijk eisen gesteld aan de muurconstructie, ophangingsconstructie en aan de uniformiteit van uitvoering en kleur. Een screen mag niet bevestigd worden op of aan het kozijn.

 

5 - Sloten

De woning is voorzien van een sleutelsysteem. Dat wil zeggen dat u met één sleutel de ingang naar uw woning en de bergruimte kan openen. Bij verlies of diefstal bent u verplicht dit direct te melden aan de beheerder. Een nieuwe sleutel of cilinder aanvragen kan alleen schriftelijk. De kosten zijn voor rekening van de huurder.

 

6 - Huisdieren

Het houden van huisdieren is toegestaan onder de nadrukkelijke voorwaarden dat ze geen overlast veroorzaken en dat er geen schade aan de woning ontstaat. In dit kader vallen ook de uitwerpselen van huisdieren in de gemeenschappelijke groenvoorzieningen, paden en parkeerplaatsen. Uw huisdier dient aangelijnd te zijn. Per huishouden zijn maximaal twee honden of twee katten toegestaan.

 

7 - Huisvuil

Voor huisvuil geldt de gemeentelijke verordening. Huishoudelijk afval wordt verzameld in vuilniszakken, groente en tuinafval in een groencontainer. Papier en karton dient u zelf weg te brengen. Grof vuil dient u naar de milieustraat te brengen. Beurtelings moeten zakken of containers op een hiervoor aangewezen plaats worden neergezet. Men dient de volgende regels te respecteren:

  • Zet uw container of vuilniszak niet langer buiten op de verzamelplaats dan noodzakelijk.

  • De standplaats van uw container en vuilniszakhouder is aan de achterzijde van de woning.

 

8 - Berging buiten

De berging is voorzien van licht en elektra. Elektra is laag gezekerd, zodat u hier maar beperkt apparatuur op kunt aansluiten. We gaan er vanuit dat bewoners hun fietsen in de berging stallen.

 

9 - Parkeren oprit en/of aangewezen parkeerplaatsen

De eventueel aanwezige parkeerplaats van de oprit behoort bij de woning. Het is verboden om uw parkeerplaats te gebruiken als opslagplaats.

 

10 - Tuinonderhoud

De woning is voorzien van een voor- en/of achtertuin. Houdt bij de beplanting ervan rekening met uw buren. Als er problemen optreden, kunt u verplicht worden om planten te verplaatsen tot 50 centimeter van de erfscheiding. Bomen moeten tenminste twee meter van de erfscheiding worden geplaatst. Houd er rekening mee dat bomen erg groot kunnen worden. Als bomen overlast voor de buurt opleveren, kunt u verplicht worden om deze te snoeien of om te hakken. Soms leidt dit tot aanzienlijke kosten. Als goed huurder verwachten wij van u dat u zowel de oprit, erf als tuin naar behoren onderhoud.


11 - Gemeenschappelijke voorzieningen

Onder gemeenschappelijke voorzieningen wordt verstaan groenstroken, looppaden, afrastering en parkeerplaatsen. Deze gemeenschappelijke voorzieningen zijn er voor het woongenot van alle bewoners. De bewoners dienen er gezamenlijk voor te zorgen dat deze voorzieningen netjes blijven. Neem de moeite als er zwerfvuil ligt dit op te ruimen. Er mogen zonder toestemming geen aanplakbiljetten, affiches, reclameborden en dergelijke worden geplaatst. Indien er regelmatig en langdurig fietsen op niet hiervoor geschikte plaatsen worden geplaatst, behouden wij ons het recht om deze te verwijderen.

 

12 - Veiligheid

Bij dit complex is ruim aandacht besteed aan de veiligheid van de woningen en woonomgeving.

12.1 - In verband met brandpreventie zijn alle woningen voorzien van brandmelders. Signaleert u onveilige of brandgevaarlijke situaties? Meldt dit direct bij de beheerder of bel de brandweer.

12.2 - Kinderspel
Straten, looppaden, parkeerplaatsen en groenvoorzieningen zijn geliefde kinderspeelplaatsen. Wij verzoeken de (groot)ouders er op toe te zien dat kinderen geen gevaar of schade veroorzaken. Automobilisten vragen wij hun snelheid hierop aan te passen.

12.3 - Sneeuwval

Van bewoners wordt verwacht dat men na sneeuwval de bij de woning behorende looppaden vrij maakt van sneeuw.

 

13 - Zonnepanelen en warmptepomp

De zonnepanelen en/of het warmtepompsysteem zijn uitsluitend bestemd voor het opwekken van energie danwel het verwarmen/koelen van de woning. De voorwaarden uit de huurovereenkomst worden hier herhaald.

13.1 - Het is de Huurder te allen tijde verboden om aan de zonnepanelen en/of het warmtepompsysteem wijzigingen aan te brengen, deze te bewerken, aan te passen of anderszins te beïnvloeden dan wel deze te verwijderen. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door deze handelingen dan wel voor schade door oneigenlijk gebruik. Het is de Huurder niet toegestaan van de zonnepanelen en/of het warmtepompsysteem of delen ervan te vervreemden, in (onder)huur, gebruik of bewaring te geven.

13.2 - Alle onderhoudswerkzaamheden zijn voor rekening van de Verhuurder. De Huurder maakt de zonnepanelen niet zelf schoon, dit geeft risico op schade. Eventueel noodzakelijk onderhoud of reparaties meldt de Huurder bij de Verhuurder. Alle onderhoudswerkzaamheden aan de zonnepanelen en/of het warmtepompsysteem zijn voor rekening van de Verhuurder. De Huurder verleent de Verhuurder en de installateur toegang tot de woning voor onderhoud. Moeten de zonnepanelen tijdelijk worden verwijderd, vanwege onderhoud of renovatie van het dak, dan werkt de Huurder daar aan mee.

13.3 - De Huurder is zelf verantwoordelijk om de werking van de zonnepanelen en/of het warmtepompsysteem te controleren.

13.4 - De Huurder geeft de Verhuurder toestemming om de monitoringsgegevens van de zonnepanelen en/of het warmtepompsysteem te delen.

bottom of page