top of page
Huurreglement grond gebonden woningen

Dit als aanvulling en toelichting op de Algemene bepalingen van de huurovereenkomst. Wij hechten groot belang aan het woongenot van onze huurders. Daarom vragen wij aan alle bewoners om naleving van onderstaande woonregels.

1. Algemeen

Volgens de wet moet iedere huurder de woning als een goed huisvader beheren. Dit betreft niet alleen de woning, maar ook zijn gedrag naar omwonenden en de omgeving. Wij zullen hierop toezien. Bij overtreding van het woonreglement gedraagt de huurder zich niet zoals een goed huurder betaamt.

2. Geluidshinder

In de woning is het niet toegestaan om dusdanig geluid te produceren dat anderen hier hinder van ondervinden. U dient geluidshinder in uw woning zoveel mogelijk te beperken.

2.1  Muziek
Muziek is de meest vo
orkomende bron van geluidshinder tussen buren.
Gebruik radio en televisie zo, dat uw medebewoners er geen last van ondervinden.
Houdt bij een feest rekening met het late tijdstip en geluidsvolume
Denk bij de geluidsafstelling van uw installatie of het bespelen van een instrument aan u buren en de geldende normen in de algemene politieverordening.
Bij geluidsoverlast is de politie het eerste aanspreekpunt.

2.2 Werkzaamheden
Werkzaamheden zoals, timmeren, boren of andere activiteiten die voor veel lawaai kunnen zorgen, moeten tussen 08.00 en 20.00 uur worden uitgevoerd. Tevens dient u rekening te houden met zondagen en erkende feestdagen Voordat u aan de slag gaat, informeer ook uw directe buren.

3. De woning, de binnenruimten

3.1 Vloeren
Wij wijzen u erop dat er leidingen voor de vloerverwarming in de vloer van de begane grond lopen. U kunt dus niet in de vloer boren of spijkeren. In de verdiepingsvloeren lopen ook leidingen voor elektriciteit. Met betrekking tot de binnendeuren van de woning dient u met uw keuze van vloerbedekking rekening te houden met een beschikbare hoogte van circa 2.0 cm ter plaatse van de deur.

3.2 Wanden
Op sommige plaatsen in de wand zit leidingwerk. Voordat met gaat boren of spijkeren, moet men eerst controleren of op de betreffende plaats geen leidingwerk in de wand zit.

3.3 Kunststof kozijnen
De woning is voorzien van kunststof kozijnen, wij wijzen erop dat u hierin niet mag boren, schroeven of spijkeren. Voor het aanbrengen van vitrage en dergelijke zijn speciale steunen in de handel.

3.4 De keuken
Het aanrechtblad is niet bestand tegen hete voorwerpen, zoals hete pannen en dergelijke. De positie van de aansluitpunten voor elektriciteit, gas, water en afzuigkap in de wanden en plafond zijn bepaald. Daarom kan en mag men niet afwijken van de vastgestelde opstelling.

3.5 Afzuiging in keuken en andere ruimten
Het keukenblok is voorzien van een afzuigkap met motor, deze heeft een rechtstreekse afvoer naar buiten. De ventilatie van keuken, badkamer en toiletruimten wordt geregeld met behulp van een CO2-meter. Deze meet de luchtkwaliteit en geeft een signaal af waarmee de ventilator wordt aangestuurd. Het is daarom niet toegestaan om de ventilatieopening in deze ruimten af te plakken of zelf te stellen.

3.6 Sanitair en tegelwerk
De koud- en warmwaterkranen dient u zelf te onderhouden. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zullen tijdig door uzelf vernieuwd moeten worden. Het sanitair in de woning bestaat over het algemeen uit geglazuurd aardewerk. Vermijd contact met bijtende en etsende stoffen. Deze tasten het glazuur en het cement aan. Het schoonmaken en het verwijderen van de kalkaanslag dient regelmatig te gebeuren met hiervoor gangbare schoonmaak middelen.

3.7 Schoonmaak binnenzijde woning
Het is van belang dat vloeren, deuren, ramen en kozijnen aan de binnenzijde regelmatig worden schoongemaakt. Wij verzoeken u de hiervoor geschikte zeepmiddelen te gebruiken.

3.8 Wasdroger
De woning is voorzien van een aansluitpunt voor de luchtafvoer van een wasdroger.

3.9 Afvoerleidingen
Gebruikers dienen verstoppingen van gootsteen en leidingen zoveel mogelijk te voorkomen. Indien verstoppingen toch voorkomen, dan mogen geen chemische oplosmiddelen gebruikt worden. Kan men een verstopping niet zelf oplossen, neem dan contact op met de beheerder.

3.10 Centrale verwarming en warmwatervoorziening
Iedere woning heeft een combiketel voor zowel verwarming als warmwater Werkt de installatie niet naar behoren waarschuw dan de beheerder. De betreffende telefoonnummers vindt u op de website. De bewoner is verantwoordelijk voor de kosten als gevolg van bevriezing van leidingen en radiatoren. In verband met mogelijke ontstaan van vocht raden wij u aan de CV altijd op minimaal 12 graden Celsius te laten staan.

3.11 CAI antennesysteem en vaste KPN-lijn
De woningen zijn aangesloten op een kabelsysteem voor televisie, telefoon en computer. Verder is er ook een vaste KPN-telefoonlijn. In de woning bevinden zich aansluitdozen, waarop de aansluitkabels passen die horen bij te voorkomen dat beeld en geluid van uzelf, en andere toestellen slechter wordt. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de benodigde abonnementen. Het verwijderen of demonteren van aansluitdozen voor bijvoorbeeld behang werkzaamheden is niet toegestaan.

3.12 Een aantal woningen zijn voorzien van een Intercom systeem met camera
Het spreek- en luistertoestel met beeldweergave dat in de woonkamer is geplaatst, is aangesloten op het spreek en luistertoestel met camera bij de voordeur buiten.
Functioneert de installatie niet naar behoren, waarschuw dan de beheerder.

4. De woning, de buitenzijde

4.1 Schoonmaak
Het is van belang dat deuren, ramen, kozijnen en screens bakken aan de buitenzijde regelmatig worden schoongemaakt. Wij verzoeken u de hiervoor geschikte zeepmiddelen te gebruiken, dit zijn middelen zonder schuurpoeders, zuren of andere agressieve chemische oplosmiddelen.

4.2 Schotelantenne
Er mogen geen schotelantennes worden geplaatst.

4.3 Airco
Voor koelsystemen waarbij gevel -, raam -, of dak doorvoeren noodzakelijk zijn, wordt geen toestemming verleend.

4.4 Daken en balkon
U dient de buitenruimte die bij uw woning hoort netjes en schoon te houden.
De hemelwatergoot moet men regelmatig schoonmaken en bladeren verwijderen.

4.5 Screens en zonwering
Wilt u zelf screens of zonwering plaatsen dan moet u schriftelijk toestemming vragen. Er worden namelijk eisen gesteld aan de muurconstructie, ophangingsconstructie en aan de uniformiteit van uitvoering en kleur. Een screen mag niet bevestigd worden op of aan het kozijn.

5. Sloten

De woning is voorzien van een sleutelsysteem. Dat wil zeggen dat u met één sleutel de ingang naar uw woning en de bergruimte kan openen. Bij verlies of diefstal bent U verplicht dit direct te melden aan de Beheerder. Een nieuwe sleutel of cilinder aanvragen kan alleen schriftelijk. De kosten zijn voor rekening van de huurder.

6. Huisdieren

Het houden van huisdieren is toegestaan onder de nadrukkelijke voorwaarden dat ze geen overlast veroorzaken en dat er geen schade aan de woning ontstaat. In dit kader vallen ook de uitwerpselen van huisdieren in de gemeenschappelijke groenvoorzieningen, paden, parkeerplaatsen en in het park. Uw huisdier dient aangelijnd te zijn. Per huishouden zijn maximaal twee honden of twee katten toegestaan.

7. Huisvuil

Voor huisvuil geldt de gemeentelijke verordening. Huishoudelijk afval wordt verzameld in vuilniszakken, groente en tuinafval in een groencontainer Papier en karton wordt verzameld en gebundeld, grof vuil dient u naar de milieustraat te brengen. Vuilniszakken en containers worden beurtelings, om de week, opgehaald door de gemeentelijke vuilophaaldienst, papier maandelijks door een vereniging uit het dorp. Beurtelings moeten zakken of containers op een hiervoor aangewezen plaats worden neergezet. Men dient de volgende regels te respecteren:

  • Zet uw container of vuilniszak niet langer buiten op de verzamelplaats dan noodzakelijk.

  • De standplaats van uw container en vuilniszakhouder is aan de achterzijde van de woning.

8. Berging buiten

De berging is voorzien van licht en elektra. Elektra is laag gezekerd, zodat u hier maar beperkt apparatuur op kunt aansluiten. We gaan er vanuit dat bewoners hun fietsen in de berging stallen.

9. Parkeren oprit en of aangewezen parkeerplaatsen                              

  • De parkeerplaats van de oprit behoort bij de woning.

  • Het is verboden om uw parkeerplaats te gebruiken als opslagplaats.

10. Tuinonderhoud

De woning is voorzien van een voor- of achtertuin. Houdt bij de beplanting ervan rekening met uw buren. Als er problemen optreden kunt u verplicht worden om planten te verplaatsen tot 50 cm van de erfscheiding. Bomen moeten tenminste twee meter van de erfscheiding worden geplaatst; houd er rekening mee dat bomen erg groot kunnen worden. Als bomen overlast voor de buurt opleveren, kunt u verplicht worden om deze te snoeien of om te hakken. Soms leidt dit tot aanzienlijke kosten. Als goed huurder verwachten wij van u dat u zowel de oprit, erf als tuin naar behoren onderhoud.

 

11. Gemeenschappelijke voorzieningen

Gemeenschappelijke voorzieningen zoals groenstroken, looppaden, afrastering en park. Deze gemeenschappelijke voorzieningen zijn er voor het woongenot van alle bewoners.De bewoners dienen er gezamenlijk voor te zorgen dat deze voorzieningen netjes blijven. Neem de moeite als er zwerfvuil ligt dit op te ruimten. Er mogen zonder toestemming geen aanplakbiljetten, affiches, reclameborden en dergelijke worden geplaatst Indien er regelmatig en langdurig fietsen op niet hiervoor geschikte plaatsen worden geplaatst behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen.

12. Veiligheid

Bij dit bouwplan is ruim aandacht besteed aan de veiligheid van de woningen en de woonomgeving.

12.1 Voor brandpreventie zijn de volgende voorzieningen getroffen:

  • Iedere woning heeft brandmelders.

  • Ieder woning krijgt een blusdeken. De gebruiksinstructie is hierbij toegevoegd

  • Signaleert u onveilige of brandgevaarlijke situaties meldt dit direct bij de Beheerder.

12.2 Kinderspel
Straten, looppaden, parkeerplaatsen en groenvoorzieningen zijn geliefde kinderspeelplaatsen. Wij verzoeken de ouders er op toe te zien dat kinderen geen gevaar of schade veroorzaken. Automobilisten vragen wij hun snelheid hierop aan te passen.

12.3 Sneeuwval
Van bewoners wordt verwacht dat men na sneeuwval de bij de woning behorende looppaden vrij maakt van sneeuw.

bottom of page